第01回 北京城贤臣监国 瑞龙镇周郎遇主

作者: 佚名

喜欢就请收藏顶点小说,www.guichuideng1.com让阅读成为一种享受!

话说自李闯乱了大明天下,太祖顺治皇帝带兵过江,定鼎以来,改国号曰大清。建都仍在北京,用满汉蒙古八旗兵丁,从北至南,打成一统天下。开基创业以来,九十余年,传至第四代仁圣天子,真是文能安邦,武可定国,胸罗锦绣,满腹珠玑,上晓天文,下知地理,三坟五典,无所不通,诸子百家,无所不读,兵书战策,十分精通,十八般武艺,件件皆能。是时天下太平,人民安乐,八方进贡,万国来朝。真马放甫山,兵归武库,僵武修文,坐享升平之福,有诗为证:

天地生成大圣人,文才武艺重当今。

帝皇少见称才子,独下江南四海闻。

却说一日,五更三点,圣驾早朝,只见左边龙凤鼓响,右边景阳钟鸣,内侍太监前呼,宫娥翠女后拥,净鞭三下响,文武两边排。圣天子驾到金銮宝殿,升坐龙案之上。王公大臣,六部九卿,及内外大小臣等,三呼万岁,朝见君王。圣上传旨,即赐卿等平身,随启金口说道:“朕今仰承祖宗基业,藉尔大小臣工之力,上天眷佑,风调雨顺,国泰民安,坐享太平,实乃万民之福。昨日偶然想得一对,尔众卿可为朕对来,重重有赏。”众大臣齐声答道:“陛下有何妙对,求御笔书下,赐与臣等一观。”圣上闻言,即命内侍奉上文房四宝,浓磨香墨,慢拂金笺,御笔写出一联云:

玉帝行兵,雷鼓云旗,雨箭风刀天作阵。

写毕,赐与众臣观看。众大臣见了此对,各人面面相觑,无一人对得。天子在龙案之上,见了这个光景,龙颜不乐。那时有一个大臣上前启奏。圣上一看乃是文华殿大学士陈宏谋,便问道:“卿家可能对得此联吗?”陈宏谋奏道:“老臣才学浅陋,不能对得。老臣有一门生,是广东番禺县人,现是新科手人,来京会试,姓冯名诚修,此人才高学广,必能对得此联,望陛下准臣所奏,宣冯诚修到来一对。”天子开言问道:“此子现在哪里?”陈宏谋道:“现在臣家。”天子即命黄门官:“传朕旨前往陈宏谋家,立召冯诚修前来见朕。”黄门官领了圣旨,直到陈府宣召冯诚修。诚修望阙叩头,谢了圣恩,即随了黄门官,直入千朝门,黄门官带领引见,俯伏金阶,三呼万岁,朝见已毕。天子即开金口,御赐平身,问道:“闻卿博学高才,朕有一对,卿能对得,重重有赏。”冯诚修奏道:“小臣岭南下士,学识庸愚,谬承陈老师保奏,诚恐对得不工,有辱圣命,其罪非小,望陛下总臣之罪,赐臣一观。”天子闻言,即在龙案取了方才的上联,交内侍赐予冯诚修观看。又命内情另赐文房四宝一付,就如殿试一般。冯诚修接了那金笺一看上联,毫不思索,举起笔来,一挥而就。殿前官便接了,进呈御览。天子龙目一看,他写的龙蛇飞舞,十分端楷,其对的下联云;

龙皇夜宴,月烛星灯,山肴海酒地为盆。

天子看了。不觉哈哈大笑,极口赞道:“卿才冠中华,深为可喜!”又将龙目一看冯诚修,眉清目秀,一表人才,出口成文,如此敏捷,圣心大悦。即着御前供奉官,在金殿之上,赏赐御酒三杯,金花彩红,护送回陈宏谋相府。侯会试之后,另行升赏。诚修叩头,谢过圣恩,回归陈府,不在话下。

且言天子赏了冯诚修之后,随问各大臣:“孤家意欲前下江南,游玩一番,卿等众臣,有何人能保驾前去?”连问三次,并无一人敢应,天子不觉大怒,说道:“寡人不用你们保驾,独自一人前去。”随即传旨退班。各官退出,圣驾转到人和殿,御笔写下圣旨一道,交予掌宫太监荣禄,面谕道:“朕往江南,游山玩水,久则十年,少则五载,自然回来,你明早可将此旨,交予大学士陈宏谋、刘墉等开读便了。”说完,扮为客商模样,出后宰门去了不提。

再说次日五更三点,各官齐集朝堂,不见圣驾临朝,只见掌宫太监荣禄,将昨日留下的圣旨一道,交予大学士陈宏谋等,二人在龙案展旨,同读诏云:

脱离燕地,驾幸江南,迟则十年,早则五载,江山大事,着陈宏谋协

同刘墉两公料理。各大臣见宏谋如同见朕,钦此。

圣旨读完,各大臣均皆不乐,各自退朝回府,这且慢表。

单言圣天子出了后宰门,扮为客商,慢步行来,不觉到了瑞龙镇,只见街市热闹非常,迎面一座酒楼,招牌上写绮南仕商行台,又一招牌上写的是满汉筵席,京苏大菜。天子看了,放开大步,直上楼中坐下。店小二上前,陪着笑脸问道:“客官是用酒饭,还是请客?”天子道:“并非请客,你店中如有上等酒菜,可取来便了。”小二闻言,忙将上好酒菜一席,弄得齐齐正正,排列桌上,请客宽用,随在一旁侍候。天子一面用酒,一面道:“你这镇上,倒还热闹。”小二道:“这里是上京大路要道,近又迎神赛会所以更加多人,客官不妨明日到此一游。”天子点头道:“好!”一宿晚景不提。

 

关闭